Digital och analog läsning – hur tänker vi?

IMG_1935

Vi är en skola som under en längre tid satsat en hel del på modern teknik och digitala verktyg. Jag tror inte att någon som arbetar här, varken lärare eller elev, skulle vilja vara utan sitt viktigaste arbetsredskap datorn. Men en digitalisering av skolan kräver också eftertanke. Det handlar om att använda och utnyttja de digitala resurser som finns så att de kommer elevernas lärande till godo. Vi har inte ställt några särskilda krav på digitalisering från lärarna heller mer än att de ska använda vår Skolwebb. I övrigt har det varit fritt fram att kopiera pappershögar och beställa läroböcker i papper. Nu förbereder vi oss för en intensivare digitaliseringsfas eftersom vi tror att ett medvetet arbete med digital läsning stärker våra elevers möjligheter att klara sig bra i framtiden. Till hösten kommer vi ha både ett digitalt bibliotek i form av Läshörnan tillgängligt för våra elever i åk 4-9 och digitala läromedel i alla teoretiska ämnen i åk 7-9. Vi har inte fattat ett sådant beslut utan att först fundera på vad det kommer att innebära för oss som skola och våra elever, och med den senaste forskningen i ryggen har vi kommit fram till följande:

Till att börja med behöver vi definiera läsning. Det finns tre olika huvudtyper av läsning; läsning av traditionella texter, läsning av traditionella texter på skärm och digitala/multi-modala texter. I de flesta studier som gjorts angående traditionell och digital läsning så jämförs i huvudsak läsning av traditionella texter och traditionella texter på skärm. Det kan exempelvis vara en skönlitterär bok i ett e-bibliotek på platta eller en digitaliserad pdf utan hyperlänkar och liknande. De flesta studier är då överens om att förståelsen är något bättre då texten läses på papper än på skärm. En orsak tycks vara att det är enklare att strukturera ett stoff vid informationssökning och göra jämförelser mellan olika stycken om du visuellt kan bre ut papprena framför dig. En annan orsak tros vara att det är något mer kognitivt krävande att läsa på skärm då du också behöver fokusera på datorn/plattan och navigera via rullisten medan du läser. En tredje faktor verkar vara att vår förståelse underlättas av den fysiska upplevelsen av boken, att kunna känna mellan tummen och pekfingret hur mycket vi läst och hur mycket som är kvar. Sidvisnings-baren i e-boken ger inte riktigt samma upplevelse. Bland annat har man kopplat deltagare i studiers svårigheter att återge innehåll i kronologisk ordning till just detta. Den kronologiska återgivningen är det som utmärker sig, i övrigt skiljer sig inte förståelsen åt särskilt mycket.

Så, med detta i ryggen, varför har vi ändå beslutat att satsa på digitala läromedel och böcker till våra elever? En orsak är att vi vet att samhället kommer att bli allt mer digitaliserat. Vi har bara sett början av utvecklingen ännu och vi tror att en av skolans viktigaste uppdrag är att träna eleverna i att hantera digital information. I bland annat Rasmussons avhandling om digital läsning har identifierats strategier som är viktiga att lära ut kopplat till digital läsning. Vi vill jobba medvetet med dessa strategier så att våra elever blir skickliga på detta och vi tror att det kommer ge dem fördelar snarare än nackdelar jämfört med att jobba mer med traditionella texter. Vi ser också via olika studier att attityden till läsningen verkar ha betydelse för hur väl vi lyckas med en uppgift kopplad till innehållet. Ungdomar har en tendens att ta mindre seriöst på digitala texter. Om det mesta av läsningen i skolan sker digitalt tror vi att detta ska leda till en attitydsförändring, där det digitala blir det normala och självklara sättet att ta till sig information, även i skolan. Unga använder redan nätet till sitt informella lärande i mycket större utsträckning än via traditionell litteratur.

Detta är en annan anledning till att vi vill satsa digitalt. Vi tror att det kommer göra det lättare att integrera elevernas informella lärande med det mer formella lärandet i skolan. Det är enkelt att utbyta källor och länkar med varandra, lärare och elever. Vi tror också starkt på den multi-modala textens möjligheter att ge en ökad förståelse för ett pedagogiskt innehåll, och det är också helt i linje med hur kommunikationen i samhället utvecklas som blir allt mer styrd av bild, ljud och interaktiv och rörlig media. Att detta finns naturligt och för alla betyder att elever i behov av särskilt stöd automatiskt har sina anpassningar inbyggda i läromedlen/böckerna med möjlighet att lyssna, få innehållet visualiserat och ändra textens storlek. Ingen behöver känna sig utpekad. Givetvis behöver eleverna tillägna sig en traditionell läsförståelse, men de behöver också blir skickliga på att tolka bilder, symboler och annat. Ett av de områden som nämns som viktiga digitala lässtrategier.

När en elev får frågan hur de lär sig bäst svarar de väldigt ofta ”film”. Vi har i vårt samhälle ägnat mycket tid åt att hylla det skrivna ordet. Jag älskar själv det skrivna ordet och har ägnat otaliga timmar åt att plöja traditionella böcker, digitala texter och allt däremellan. Men är det inte så att vi måste börja se att det inte är nästa generations huvudsakliga medel för kommunikation? Kan vi inte istället för att styvnackat försöka pressa in dem i samma fålla som oss själva och otaliga generationer före oss se att digitaliseringen erbjuder oändliga möjligheter till kommunikation, nöjen, information och kunskapande? Tänk om vi på riktigt skulle släppa in det informella lärandets resurser i form av spel, podcasts, filmade dokumentärer och interaktiva upplevelser i skolan? Vad skulle hända med kunskapsutvecklingen då?

Jag avslutar med att citera en artikel ur Scientific American:

”When it comes to intensively reading long pieces of plain text, paper and ink may still have the advantage. But text is not the only way to read.”

Referenser:

Det digitala läsandet – Begrepp, processer och resultat

The reading brain in a digital age: The science of papers versus screens

Reading linear texts on paper versus computer screens: Effects on reading comprehension

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s